HUURVOORWAARDEN

BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT MOBILHOME  

 1. ALGEMEEN
  1. Onderhavige, gedetailleerde en beschreven overeenkomst is een huurcontract. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zal/zullen geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst en in de mate dat zij hierna worden bepaald, verduidelijkt of beperkt. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders heeft/hebben niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsering en of het gratis ter beschikking stellen van de mobilhome.
  2. Onderhavige algemene voorwaarden voor verhuring beheersen het huurcontract bij uitsluiting van al de andere en nemen voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de huurder.
  3. Deze huurvoorwaarden, huurcontract, inventarisatielijst en gebruikersformulier maken integraal deel uit van de overeenkomst. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zal/zullen geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst.
  4. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij gebruik als bij vrijwillige en gedwongen stilstand van de mobilhome, alsook in geval van inbeslagname van de mobilhome. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders draagt/dragen de volledige verantwoordelijkheid om de mobilhome tijdig binnen te leveren.
  5. Het in gebruik nemen van de mobilhome impliceert de aanvaarding -zonder voorbehoud- van de volledige huurvoorwaarden en de strikte naleving van deze huurvoorwaarden.
  6. Het feit dat de huurder onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
  7. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. De prijzen zijn steeds vermeld inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 1. RESERVERING EN BETALING.
  1. Elke reservering die annronSfreedom ontvangt zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail/post. De verhuurder is pas verbonden na bevestiging door de verhuurder per e-mail/post.
  2. De verhuring van de mobilhome is onderworpen aan de huurprijs zoals in het huurcontract vastgelegd.
  3. De huurder bezorgt de verhuurder een kopie van de geldige Belgische rijbewijzen (minimum B) evenals een kopie van de identiteitskaarten van de huurder EN de contractueel bepaalde bestuurders .
  4. De betaling van de huursom geschiedt als volgt: 50% bij reservering en 50% 4 weken voor vertrek. Bij reservering binnen de 4 weken voor vertrek dient de gehele huursom ineens betaald te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging.
  5. Bij reservaties van minder dan 1 week (weekend en/of midweek) dient het huurbedrag in 1 keer voldaan te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging.
  6. De betalingen dienen te gebeuren via overschrijving
  7. Bij niet tijdige betalingen wordt dit aanzien als een annulatie van de huurder en wordt deze reservatie automatisch geannuleerd, de huurder is dan de annuleringskosten verschuldigd zoals beschreven in 3.2
  8. De reservering wordt pas definitief verklaard na het vervullen van de bovenstaande formaliteiten en betalingen. Bij gebrek aan voorgenoemde voorwaarden heeft de verhuurder het recht de reservatie nietig te verklaren en gereserveerde periode opnieuw te verhuren
  9. Het huurcontract, de inventarisatielijst en de huurvoorwaarden dienen te worden ondertekend door de huurder EN de contractueel bepaalde bestuurders.
 2. ANNULERING
  1. De huurder dient per aangetekend schrijven te annuleren. Poststempel geld als bewijs van datum.
  2. Bij annulering (door de huurder per aangetekend schrijven of indien niet tijdig is betaald conform de bepalingen van artikel 2) is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   1. 10% van de huurprijs bij annulering 60 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
   2. 20% van de huurprijs bij annulering van de 59 dag t/m de 28e dag voor de aanvangsdatum van de huurperiode
   3. 35% van de huurprijs bij annulering van de 27e dag t/m 21e dag voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
   4. 50% van de huurprijs bij annulering van de 20e dag t/m 14e dag voor de aanvangsdatum van de huurperiode
   5. 75% van de huurprijs bij annulering van de 13e dag t/m 7 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
   6. 100% van de huurprijs bij annulering binnen de laatste 6 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
  3. Een annulatieverzekering kan bekomen worden op aanvraag.
  4. Bij boekingen langer dan 1 maand is het afsluiten van een annulatieverzekering verplicht bij Ruwelka.
  5. Als de verhuurder annuleert is hij eenzelfde schadevergoeding verschuldigd, bij de verhuurder zal de verhuurder de reeds betaalde huur restitueren.
  6. Bij annulatie kan men geen overmacht inroepen. De annuleringskosten blijven verschuldigd.
 1. WAARBORG
  1. De waarborg voor de mobilhome bedraagt 2.000 Euro en dient uiterlijk 7 werkdagen voor het ingaan van de contractuele ingang van het huurcontract via overschrijving betaald  te worden op het rekeningnummer BE53 0689 4694 5753  van AnnronSfreedom BVBA. De waarborg dient als dekkingszekerheid voor de beschadiging/diefstal aan het interieur en/of exterieur van de mobilhome volgens inventaris lijst en eventuele snelheidsboetes. Twee derde (1500 euro) van de waarborg  wordt terug gestort op de opgegeven bankrekening van de huurder onmiddellijk na het prima facie schadevrij binnenbrengen van de mobilhome. De overige som (500 euro) wordt uiterlijk 7 weken na het inleveren van de mobilhome gestort op de opgegeven bankrekening van de huurder indien er op het eerste zicht geen verborgen gebreken werden vastgesteld. De verhuurder heeft het recht om de nog verschuldigde bedragen (zoals kunnen zijn: boetes, péages,…)die de huurder nog moet betalen aan de verhuurder af te houden van dit bedrag en mocht de waarborg al teruggestort zijn, deze alsnog bij de huurder te innen.
  2. In geval van schade is de verhuurder gerechtigd de volledige waarborg in te houden tot na de afhandeling van het schadedossier.
  3. De waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening.
  4. Zonder betaling van de waarborg uiterlijk 7 werkdagen voor het ingaan van de contractuele ingang van het huurcontract wordt de huurovereenkomst ten laste van de huurder ontbonden. Dit wordt aanzien als een annulering door de huurder en dus zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 1. HUURDER EN/OF DE CONTRACTUEEL BEPAALDE BESTUURDERS.
  1. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders moeten elk minstens 25 jaar zijn en moeten elk tenminste 5 jaar in het bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs B en tevens niet uit het recht tot sturen te zijn ontzet.
  2. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden zich er tevens toe alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, zowel door zichzelf als door derden (o.a. slotvast achterlaten)
 2. HUURTERMIJN
  1. De huurtermijn gaat in en eindigt zoals vermeld op het huurcontract. Bij overschrijding van deze huurtermijn moet de huurder de verhuurder direct in kennisstellen en zal er een vergoeding gerekend worden voor de overschrijding van deze vastgestelde uren volgens de tarieven vermeld op het contract.
  2. In de huurtermijn zit inbegrepen 2000 km per weekverhuur, 700 km per weekendverhuur, extra kilometers worden aangerekend volgens de tarieven vermeld op het huurcontract .
 1. AFHALEN EN TERUGBRENGEN VAN DE MOBILHOME.
  1. De mobilhome wordt afgehaald door de huurder en / of de contractueel bepaalde bestuurders op de uitbatingsplaats van AnnronSfreedom zijnde Heerweg-Zuid 145, 9052 Zwijnaarde/ Gent. De aflevering aan de verhuurder van de mobilhome dient op deze zelfde locatie te gebeuren, behoudens indien andersluidend en voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen.
  2. Afhalen en terugbrengen gebeurt op de in het huurcontract bepaald data en uur, voor het laattijdig terugbrengen van de mobilhome wordt per begonnen uur een forfaitaire schadevergoeding aangerekend volgens de tarieven vermeld in het contract. Vanaf 4 uur na het verstrijken van het bepaalde teruggavetijdstip wordt de mobilhome als gestolen aangegeven bij de
  3. De mobilhome is voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist voor de reglementering op het verkeer.
  4. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders erkent/erkennen het voertuig in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren.
  5. De huurder krijgt de mobilhome in propere, correcte en volledige toestand, dit met een volle brandstoftank, volle watertank en volle LPG tank mee. De huurder levert de mobilhome in, in de staat waarin hij zich bevond en dit met een volle brandstoftank (witte diesel) , een volle LPG tank, een lege vuilwatertank, lege en gereinigde toilettank, lege en gereinigde ijskast. De mobilhome dient proper teruggegeven te worden.
  6. Het reiniging van het exterieur wordt steeds door de verhuurder gedaan.
  7. Het reinigen van de mobilhome met een hoge drukreiniger of in een carwash is ten strengste verboden.
  8. Wordt de mobilhome niet ingeleverd volgens de contractueel bepaalde afspraken, dan is de verhuurder gemachtigd om de huurder hiervoor de kosten in rekening te brengen volgens de tarieven vermeld op het huurcontract.
  9. Bij elke verhuring wordt de mobilhome gefotografeerd en wordt een inventarislijst opgesteld die de staat van de mobilhome weergeeft op het moment van aanvang van de huur. Deze inventarislijst wordt bij het afhalen en bij het terugbrengen van de mobilhome De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen hoofdelijke en solidair aansprakelijk voor elke schade. De huurder en de verhuurder zullen dit document ondertekenen bij het afhalen en terugbrengen van de mobilhome. De eventuele vastgestelde schade zal aan de huurder worden overgemaakt. Dit onder voorbehoud van achteraf opgemerkte, al dan niet verborgen en/of zichtbare schade en/of gebreken.
  10. het vroegtijdig terug brengen van de mobilhome geeft de huurder geen recht op een gedeeltelijke teruggave van de huurprijs.
  11. In- en uitladen van goederen kan niet bij AnnronSfreedom gebeuren, dit dient op een andere locatie te gebeuren, met uitzondering van bepaalde arrangementen..
  12. Er kunnen geen personenwagens of andere vervoermiddelen blijven staan bij AnnronSfreedom tijdens de huurperiode.
 2. VERZEKERING
  1. De gehuurde mobilhome is verzekerd bij Ruwelka voor Burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium, assistance en uitgebreide De premie hiervan is ingerekend in de huurprijs. Uw eigen risico per schadegeval bedraagt 1.500 Euro voor door de omnium verzekering gedekte ongevallen.
  2. De verzekering heeft uitsluitend betrekking op de buitenkant van de mobilhome.
  3. De inhoud van de mobilhome die toebehoort aan de huurder kan in geval van schade niet gerecupereerd worden bij de verhuurder. Indien een technisch gebrek aan het voertuig ontstaat, zoals kortsluiting, brand, of dergelijke meer, kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de inhoud die eigendom is van de huurder. Dit is tevens van toepassing wanneer er ingebroken wordt in de mobilhome en de inhoud van de huurder gestolen werd. Een verzekering van de inboedel is niet inbegrepen in de verhuurprijs en kan niet afzonderlijk onderschreven worden via de verhuurder. De huurder moet hiervoor zelf instaan indien hij wenst dat dit gedekt wordt door zijn eigen verzekering.
  4. Een reis-/bijstandsverzekering is voorzien voor de mobilhome. Door het ondertekenen van het huurcontract bevestigt de huurder nimmer de verhuurder aansprakelijk te stellen voor schades/tijdsverlies die door een reis-/bijstandsverzekering gedekt zijn.
  5. Mocht de huurder bij een verkeersovertreding, ongeval, diefstal en/of inbraak betrokken worden met of zonder schuld dient de huurder dit binnen 24 uur na de feiten direct aan de verhuurder te melden. Indien de huurder hierin verzuim pleegt vervalt alle dekking uit de verzekering van de mobilhome die door de verhuurder op deze is geplaatst en zal de verhuurder de huurder in zijn geheel voor alle bijkomstige kosten aansprakelijk stellen
   De verzekering dekt geen rijden onder invloed van alcohol, joyriding, uitlening aan derden, doorverhuren, verkeersovertredingen, vreemd- en onverantwoordelijk rijgedrag, stormschade aan andere onderdelen dan de mobilhome zelf, verkeerd tanken  etc.
 1. GEBRUIK
  1. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich ertoe de mobilhome te gebruiken als een goede huisvader, en voor het gebruik waarvoor hij bestemd werd. Aldus is het verboden in de mobilhome goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn.
  2. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe GEEN enkel misbruik van de mobilhome te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen en/of te duwen of te slepen met het voertuig.
  3. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen het voertuig enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is en alle wettelijke en reglementaire bepalingen na leven in het bijzonder de wegcode als ook het niet overschrijden van de MTG (maximum toegelaten gewicht) zoals vermeld op het contact, alle eventuele boetes en/of gevolgen hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders.
  4. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie of welke andere prestatietest ook, is verboden. Alle schade die hierdoor zou ontstaan aan het voertuig en/of aan derden zal integraal ten laste worden gelegd van de huurder en/of contractueel bepaalde bestuurder, zonder tussenkomst van de verzekering.
  5. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig.
  6. Het verbruik van brandstof, olie, LPG, alsmede bandenreparatie of band vervanging (klapband en dergelijke), ongevalsschade etc. tol, boetes in verkeer of parkeren, en ook de gerechts –en advocaatkosten voortvloeiend uit een geschil zijn in het geheel voor rekening van de  huurder en kunnen op geen enkele wijzen op de verhuurder worden verhaald.
  7. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het minimumpeil houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zo nodig bijvullen. In geval van nalatigheid hierop is de schade volledig voor rekening van de huurder.
  8. De huurder zal er zich van onthouden de mobilhome om te bouwen of er welk danige aanduidingen op aan te brengen.
  9. De mobilhome is goedgekeurd om met 4 personen te reizen, met een maximale toegelaten massa (zie technische fiche per mobilhome). Overschrijdt de huurder deze aantallen dan zijn alle gevolgen evenals alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.
  10. Het is verboden goederen te laden die gevaarlijk zijn en/of niet gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, evenals illegale goederen zoals verdovende middelen, wapens en alle middelen waarvan de productie, handel en gebruik bij wet verboden zijn.  Indien het voertuig in eigendom opgeëist wordt en om één van deze redenen alle verzekeringsvoorwaarden vervallen, dan is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden van de verhuurde van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten aan de verhuurder.
  11. Toestellen zoals frietketel, fonduestel, kaarsen, microgolfoven, . zijn niet toegelaten in de mobilhome.
  12. Huisdieren zijn niet toegelaten in de mobilhome.
  13. Roken is verboden in de gehele mobilhome.
  14. De mobilhome mag onder geen enkel beding gebruikt worden voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).
  15. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zal/zullen de mobilhome niet afstaan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.
  16. Het is enkel toegelaten te reizen in Europa, in de landen waarvoor de groene kaart (verzekeringsbewijs) van de verzekering dekking geeft, Op straffe van verval van verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden vermeld te worden in het huurcontract.
  17. Winterverhuur is mogelijk met uitzondering van skivakanties.
  18. Het is tevens verboden de mobilhome te gebruiken voor bezoek aan festivals, sportwedstrijden, andere wedstrijden en risicovolle activiteiten.
  19. Met de mobilhome mag enkel op de daarvoor geschikte verharde wegen gereden worden.
  20. De huurder is op de hoogte gesteld dat de mobilhome mogelijks is uitgerust met een tracking systeem.
 1. UITRUSTING MOBILHOME.
  1. De mobilhome is uitgerust volgens de inventarislijst die aan de huurder overhandigd is. Indien er onderweg schade aan de inventaris of inrichting ontstaat, meld de huurder dit onmiddellijk aan de verhuurder, zodat de verhuurder voor vervanging of reparatie bij aankomst kan zorgen.
  2. In de mobilhome is een gebruikersformulier aanwezig welke de huurder aandachtig dient te lezen zodat hij de apparatuur in de mobilhome naar behoren kan gebruiken.
  3. Alle boorddocumenten worden bij het afhalen van het voertuig door de verhuurder overhandigt aan de huurder.
 1. ONGEVALLEN EN SCHADE
  1. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd aan erkend Citroën garage, Carglass of Bürstner dealer en enkel na expliciete toestemming van de verhuurder via een email, sms, whats-app,….. Echter dient de huurder er wel voor te zorgen dat hij van deze een officiële kwitantie krijgt en de vervangen onderdelen mee terug brengt.
  2. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal exclusief ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoed- eisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (bijv. brand).
  3. De verhuurder heeft 48 uur buiten zon- en feestdagen, om een reparatie te laten uitvoeren zonder dat de huurder hem hiervoor aansprakelijk kan stellen. Bij het niet verder kunnen rijden met de mobilhome zorgt de verzekering voor de repatriëring van de mobilhome en de inzittenden , binnen de mogelijkheden die hem door de afgesloten reis-/bijstandsverzekering voor de mobilhome worden aangereikt. Deze dient steeds aan het dichtstbijzijnde Citroën servicepunt te worden aangeboden.
  4. Bij een ongeval of aanrijding is de huurder verplicht het Europese schadeformulier in te vullen dat door de verhuurder bij aanvang van de huurperiode werd uitgereikt. Tevens dient de huurder de politie in te lichten en hiervan een politierapport op te laten maken met eventuele getuigenverklaringen. Verder dient de huurder ook binnen 24 uur dit voorval aan de verhuurder te melden en tevens door te geven welke schade is ontstaan aan de mobilhome en/of inzittenden. Bij verzuim van aangifte van een ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal ten laste van de huurder. Bij ontsteltenis hiervan is er een verlies van waarborg, onverminderd het recht van de verhuurder om een bijkomende schadevergoeding te vragen indien de geleden schade hoger ligt.
  5. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe het voertuig steeds op zijn (hun) kosten terug te brengen bij de verhuurder. Bij eventuele bandbreuk zal (zullen) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, er voor zorgen dat het reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is (zijn) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen. Kosten door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van de verhuurder.
  6. Zodra diefstal of verdwijning van de gehuurde mobilhome door de huurder en/of contractueel bepaalde bestuurders wordt vastgesteld, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24 uur aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijke leesbare kopie overmaken. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op haar verzekering en zal zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden. Het zelfde geldt van zodra brand wordt vastgesteld aan / in de gehuurde mobilhome.
  7. De huurder ontlast de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding ingeval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, lichamelijke letsel enz.. die uit het om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien ongeacht de oorzaak van het ongeval of schade.
  8. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van de weersomstandigheden. Er kan een schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden.
  9. Boetes zijn steeds ten laste van huurder. Een administratieve kost van 30 Euro per boete zal worden aangerekend voor verwerking van deze boetes.
 1. RECHTSREGELS
  1. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders , zijnde ingevuld op het huurcontract, blijft/blijven tijdens de gehele periode dat deze in het bezit is van de gehuurde mobilhome volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze tot dat hij/zij de gehuurde mobilhome weer overdraagt aan de verhuurder.
  2. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met de mobilhome, ongeacht wie op dat ogenblik de mobilhome bestuurde, zelfs voor diegene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst de mobilhome niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.
  3. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn aansprakelijk voor al hun fouten, onzorgvuldigheden en tekortkomingen in de uitvoering van deze overeenkomst.
  4. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn gehouden alle rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële en immateriële schade te vergoeden (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verlies van exploitatie, alle kosten en uitgaven als gevolg van de niet beschikbaarheid van het betreffende materiaal, schade geleden door derden, … ) die zich heeft voorgedaan tijdens de duur van het huurcontract, vanaf het afhalen van de mobilhome tot op het ogenblik dat de verhuurder in het bezit is van zowel sleutels, voertuig en alle documenten en toebehoren.
  5. Schade aan het interieur en de inboedel van de mobilhome zal steeds door de huurder worden betaald zonder maximum.
  6. In geval er boordbescheiden zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk opeisbaar is.
  7. Indien de verhuurder kosten dient te maken om de mobilhome terug in haar bezit te krijgen, kan de verhuurder deze kosten doorrekenen aan de huurder. Onder deze kosten is begrepen: takelkosten, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, alle kosten voor het bekomen van de vrijgave van de mobilhome na een inbeslagname enz. Ook het verlies van inkomen (verhuring) wordt aan de huurder in deze gevallen doorgerekend. Deze opsomming is niet limitatief.
  8. Indien zich een schadegeval voordoet, wordt bovenop de vergoeding voor de geleden schade ook forfaitair een administratiekost van 150 euro aangerekend.
  9. De huurder dient de verhuurder te vrijwaren voor alle vorderingen van derden die betrekking hebben op alle gebeurtenissen die zich tijdens de duur van het huurcontract voordoen.
  10. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen in geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook, de verhuurder integraal vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien.
 1. RECHTSREGELS
  1. De overeenkomst en bijhorende huurvoorwaarden worden beheerst door de rechtsregels van toepassing in België.
  2. In geval van faillissement, collectieve schuldenregeling, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, onbekwaam verklaring, strafrechtelijke hechtenis, ontbinding of vereffening van de huurder, bewarend of uitvoerend beslag op de mobilhome, opvordering door de overheid of het niet naleven van één van de verplichtingen geeft aanleiding tot de van rechtswege ontbinding van de huidige overeenkomst ten laste van de huurder (gevolgen cfr. artikel 3.2) zodat de verhuurder zich terug in het bezit mag stellen van de mobilhome op kosten van de huurder, zonder dat een vonnis of overheidsbeslissing vereist is.
  3. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.
 1. WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
  1. Als verhuurder en titularis van een voertuig is de verhuurder wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer.  Hierdoor is de verhuurder genoodzaakt de gegevens van de huurder in een beschermde omgeving bij te houden.
  2. Wij citeren artikel 67bis : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
  3. En artikel 67ter : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.
  4. De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
  5. De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.
  6. De huurder kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren.  Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v een e-mail aan info@annronsfreedom.be.
  7. De verhuurder verklaart dat de gegevens van de klant op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden.  Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering.
  8. De voertuigen van de verhuurder kunnen uitgerust zijn met een volgsysteem.  De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder.  Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding.  De gegevens hiervan kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude.
  9. Indien de huurder toestemming heeft gegeven zijn gegevens te mogen gebruiken voor contact per mail, sms, fax, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van AnnronSfreedom BVBA.  De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan AnnronSfreedom BVBA.  De huurder kan ten allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken.  De gegevens worden dan niet langer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard.
 2. INFORMATIE
  1. De huurder en contractueel bepaalde bestuurders verklaren alle nuttige inlichtingen met betrekking tot deze overeenkomst en huurvoorwaarden te hebben verkregen.